TARIEVEN:
Praktijk Schiepers
Tarieven en betalingsvoorwaarden


De kosten voor fysiotherapeutisch behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor fysiotherapeutische hulp vanuit het basispakket voor de chronische zorg en vanuit de aanvullende verzekering voor de niet-chronische zorg en voor de eerste 20 behandelingen bij chronische zorg. De hoogte van de vergoeding en de tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend en zijn afhankelijk van de door u gekozen polis. Wanneer uw verzekering de behandelkosten niet (volledig) dekt wordt het verzekeringstarief in rekening gebracht. Onderstaande tarieven gelden voor cliënten zonder verzekering in Nederland.

De tarieven per 2014:
Reguliere zitting € 28,34
 
Zitting oedeemtherapie € 42,30
 
Lange zitting ivm complexe en/of meervoudige zorgvragen € 40,78
 
Telefonische zitting € n.v.t.
 
Screening € 10,00
 
Intake en onderzoek na screening € 28,50
 
Intake en onderzoek na verwijzing € 28,50
 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 55,00
 
Groepsbehandeling 2 personen
€ 28,50
 
Groepsbehandeling 3 personen
€ 25,55
 
Groepsbehandeling 4 personen
€ 20,50
 
Groepsbehandeling 5-10 personen
€ 16,00
 
Toeslag voor behandeling aan huis
€ 11,50
 
Toeslag voor behandeling in instelling
€ 5,75
 
Niet nagekomen afspraak
€ 21,00
 
Eenvoudige, korte rapporten fysiotherapie
€ 30,00
 
Meer gecompliceerde en tijdrovende rapporten fysiotherapie
€ 60,00
Betalingsvoorwaarden
(Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementrechtbank te Utrecht d.d. 24 nov. 1992 onder aktenummer 321/92.

1 Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3 De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen genoemde termijn uit, dan verkeert patiënt / client in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4 Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na de factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat vergeefs gebruik is gemaakt van de tot bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

5 Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerdert met de over dat jaar verschuldigde rente.

6 Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 22,= Euro alles exclusief omzetbelasting.